Naukowe diamenty odnalezione

Trójka studentów naszej uczelni znalazła się w gronie osób wyróżnionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowym Grantem. Są to: Siddarth Agrawal i Maciej Ornat z Wydziału Lekarskiego oraz Julian Maciaszek z WLKP.

W sumie na badania młodych naukowców z naszej uczelni MNiSW przekaże ponad 650 tysięcy złotych. Siddarth Agrawal swoją część wykorzysta na prowadzenie badań nad transdermalną stymulacją elektroterapeutyczną w leczeniu bólu. Jej kolega z wydziału Maciej Ornat zajmie się ustaleniem roli ekspresji testyny w rakach niedrobnokomórkowych płuc. "Polimorfizm CYP 2D6 i CYP 1A2 a skuteczność i tolerancja duloksetynyw leczeniu depresji" to temat, który realizował będzie Julian Maciaszek.

Maciej Ornat przygotowywał swój wniosek na bazie i z tematem Katedry Histologii i Embriologii, pod opieką prof. Piotra Dzięgiela. Jego projekt został poświęcony testynie, odmianie białka zlokalizowanej we wszystkich prawidłowych komórkach organizmu, która pełni rolę w wielu procesach fizjologicznych, m.in. reguluje procesy apoptozy, bierze udział w procesach adhezji komórkowej oraz może wykazywać funkcje supresorowe w procesach transformacji nowotworowej. Zaobserwowano zmianę poziomu ekspresji testyny w licznych procesach nowotworowych, jednak w czasie przygotowywania projektu grantowego jej rola w nowotworach płuc pozostawała niezbadana, co skłoniło Macieja Ornata do zajęcia się tym tematem.

Projekt Juliana Maciaszka powstał w Katedrze Psychiatrii, a jego opiekunem jest dr. hab Tomasz Pawłowski. W projekt zaangażowana jest także Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, w obrębie której wykonywane będą oznaczenia genetyczne. Badanie wpisuje się współczesny trend medycyny personalizowanej. Pacjenci chorujący na depresję rozpoczynający leczenie duloksetyna będą mieli oznaczany genetyczny polimorfizm białka Cyp 2d6 oraz cyp1a2, co pozwoli ocenić indywidualną szybkość metabolizowania Duloksetyny przez każdego pacjenta  w odniesieniu do skuteczności terapii. Tego typu oznaczenia dają szanse w przyszłości na wprowadzenie optymalnej terapii właściwymi dawkami leków już na początku leczenia oraz pozwolą prawdopodobnie w dużym stopniu na uniknięcie działań niepożądanych. Obecnie właściwe, skuteczne dawki leków dobierane są bardzo często dopiero po kilku miesiącach leczenia, przez co pacjenci dłużej narażeni są na objawy choroby.

W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.