Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prowadzi Studia Podyplomowe: Menedżer opieki geriatrycznej

 
Nazwa kierunku studiów:  Menedżer opieki geriatrycznej

Kierownik studiów: dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska
 
Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (co 2-3 tygodnie)

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć poniższe dokumenty w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego:

·  podanie wo przyjęcie,
 · życiorys,
·  dyplom lub odpis ukończenia studiów wyższych,
·  kserokopia dowodu osobistego,
·  trzy aktualne fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Oferta skierowana jest do osób przygotowujących się do organizacji i zarządzania placówkami opieki geriatrycznej. Słuchacze zapoznają się między innymi  z zagadnieniami z zakresu geriatrii, prawa medycznego, organizowania opieki nad osobami starszymi czy finansowania opieki medycznej. Nie zabraknie też zajęć praktycznych.
Studia rozpoczną się pod koniec lutego 2017 roku. Są dwusemestralne. Koszt to 2450zł/semestr plus 100 złotych opłaty rekrutacyjnej.
Pytania kierować można mailowo: dagmara.gawel-dabrowska@umed.wroc.pl
Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem:bozena.kowalczyk@umed.wroc.pl lub telefonicznie tel. (71) 784-17-67,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prowadzi Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki

Więcej informacji na stroniehttp://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9758
 
Nazwa kierunku studiów:  Prawo Medyczne i Bioetyka

Kierownik studiów: dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
 
Profil studiów: ogólnoakademicki
 
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (2-3 zjazdy w miesiącu)
 
Obszar kształcenia: nauki społeczne
 
Adresat studiów: prawnicy, lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych;
 
Zasady rekrutacji:  http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9758#zasady

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

·  podanie wydrukowane z systemu IRK;
·  kserokopia dyplomu poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
·  kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
·  jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 
Zasady odpłatności: czesne  4000 zł (cztery tysiące złotych) za dwa semestry płatne  zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych,
 
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;

Wskazanie interesariuszy zewnętrznych: W ramach przygotowań do otwarcia studiów podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki zostały przeprowadzone pisemne konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi. Odpowiednie pisma uzupełnione o zakładany plan studiów zostały skierowane do Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektorów wrocławskich szpitali. Swoje uwagi i komentarze przekazały następujące instytucje:
a) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
b) Okręgowa Izba Adwokacka we Wrocławiu;
c) Terenowy Rzecznik Praw Obywatelskich;
d) Akademicki Szpital Kliniczny;
 
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
 
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych z jednej strony i praw i obowiązków pacjenta, z drugiej strony. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne. W związku z wysokim stopniem sformalizowania wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej, słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami prowadzenia tego rodzaju dokumentacji oraz ochrony danych medycznych i sposobów prawidłowego administrowania danymi.
Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów do zajęć warsztatowych wynosi: 112 godzin wykładowych i 60 godzin warsztatowych na ogólną liczbę godzin przyjętą dla studiów – 180 ( w tym 8 godzin egzaminów).
Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i etycznej istoty wykonywania zawodów medycznych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów obu stron w stosunku lekarz/personel medyczny – pacjent. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa medycznego i bioetyki i ich miejsca w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna  mechanizmy tworzenia prawa w dziedzinie medycyny, biomedycyny i biotechnologii. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak np. : psychologia i informatyka.
Po ukończeniu Studiów Prawa Medycznego i Bioetyki absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodów medycznych i prawniczych w związku z zagadnieniami medycznymi. Przede wszystkim będzie świadomy interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi, a medycznymi i deontologicznymi oraz społecznymi. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i etycznej pozostającej w związku z medycyną , biomedycyna, biotechnologią i bioetyką.
W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki będzie otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych, w tym szczególnej więzi między lekarzem i pacjentem. Absolwent będzie również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na celu jakość wykonywanych świadczeń medycznych oraz prawnych. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności pozycji prawa medycznego i bioetyki w systemie nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami prawa i etyki. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie np. prowadzenia dokumentacji medycznej. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.
Osoby zainteresowane dalszym kształceniem będą przygotowane do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa medycznego i bioetyki.

 

  1. PROGRAM STUDIÓW

 Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 180 godzin zajęć, w tym 118 godzin wykładów i  62 godziny warsztatów. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów: 60.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 10 przedmiotów oraz przystąpić do 1 egzaminu w formie pisemnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 13 przedmiotów oraz przystąpić do 1 egzaminu w formie ustnej (zgodnie z planem studiów).

Szczegółowe informacje na rok 2015/2016