OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.05.164.1365, z póżn. zm.)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku opublikowana obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011 nr 277 poz. 1634)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2008 nr 235 poz. 1616)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. 2013 poz.26)

Zarządzenie nr 70/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad organizowania i rozliczania kursów obowiązkowych realizowanych w ramach przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na kształcenie podyplomowe w celu zdobywania specjalizacji

Zgodnie z uchwałą Senatu AM Nr 742 z dnia 25 maja 2009 roku godziny zajęć na kursach umieszczonych na liście CMKP wliczane będą do pensum dydaktycznego w ilości - jedna godzina (45 min) na kursie jako jedna godzina do pensum.

P.T.

 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UMW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o przesyłanie wniosków wraz z programami kursów podyplomowych dla lekarzy na 2018 rok. - pobierz pismo

Celem optymalizacji kosztów, jakie ponosi Uczelnia w związku z prowadzeniem kursów obowiązkowych z listy CMKP, proszę o weryfikację wykładowców na tych kursach. Zajęcia w ramach kursów winny być prowadzone przez pracowników zatrudnionych w naszej Uczelni. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone przez osoby niebędące pracownikami UMW.
Kursy doskonalące (nieobowiązkowe, umieszczone i nieumieszczone na liście CMKP) powinny być płatne dla uczestników kursów. Proszę Kierowników Kursów o podanie planu kursów i wysokości odpłatności dla uczestników.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Wydziału znajduje się Regulamin Organizacji Kursów. Prosimy o przestrzeganie zawartych w regulaminie terminów planowania, przeprowadzania i sprawozdawczości z realizowanych w Jednostce szkoleń.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan WLKP
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska