Organizacja i przebieg kursów powinna być zgodna z Zarządzeniem nr 70/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad organizowania i rozliczania kursów obowiązkowych realizowanych w ramach przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na kształcenie podyplomowe do specjalizacji.

Kursy obowiązkowe do specjalizacji ( z  listy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)

1. Kierownik naukowy kursu powinien wypełnić i przesłać do Dziekanatu WLKP w roku kalendarzowym poprzedzającym datę realizacji - wniosek o wpis kursu na listę CMKP zał. 3a - wpis na listę podmiotówzał. 3c, zał. 3d, kosztorys

2. Wniosek ten kierownik naukowy kursu przesyła do Dziekanatu wraz z załącznikami (patrz powyżej) po uzyskaniu akceptacji przez konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny (do konsultanta wysyłamy tylko wniosek – bez załączników).

3. Na 30 dni przed realizacją kursu kierownik naukowy kursu przesyła do Dziekanatu:
Załącznik 1 wzór 6  do zarz. nr 70/XV R/2013 dotyczy osób niezatrudnionych w naszej uczelni prowadzących zajęcia na kursach. Zgodnie z zarządzeniem Rektora AM we Wrocławiu nr 54/XIV R/2009 w § 1 pkt 2: Prowadzenie zajęć można powierzyć osobie, która posiada udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne.
Załącznik 3c do zarz. nr 70/XV R/2013 dotyczy nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach kursów CMKP

4. Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Kierownik naukowy kursu po zapoznaniu się z kwestionariuszami oceny kursu wypełnionymi przez kursantów przygotowuje średnią ocen poszczególnych wykładowców w tabeli, którą należy odesłać w ciągu 14 dni po kursie do Dziekanatu WLKP wraz z podpisaną listą uczestników kursu, kwestionariuszami oceny kursu oraz sprawozdaniem z kursu

Kursy doskonalące (spoza listy CMKP)

1. W roku kalendarzowym poprzedzającym datę realizacji Kierownik naukowy kursu wypełnia i przesyła do Dziekanatu WLKP
Zgłoszenie kursu doskonalącego (spoza listy CMKP)

2. Do 7 dni od zakończenia kursu kierownik naukowy kursu powinien odesłać do Dziekanatu WLKP listę uczestników kursu, ankiety oceny kursu,  oraz sprawozdanie z kursu