Organizacja studiów oraz prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich są szczegółowo omówione w Regulaminie studiów doktoranckich.
Zachęcamy do dokładnego przeczytania i zapoznania się z tymi zasadami.

 

Uchwała Nr 1933
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 września 2018 r.

 w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich (studiów III-go stopnia) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2016/2017 -  tekst do pobrania

Poniżej skrótowe informacje


Rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września.

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestnika w prowadzącej je jednostce organizacyjnej (zajęcia dydaktyczne i praca naukowa wymagająca bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów).
 
Uczestnik ma prawo m.in. do:
urlopu do ośmiu tygodni w ciągu roku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
odbywania specjalizacji na kierunku zgodnym z kierunkiem studiów doktoranckich,
ubiegania się o stypendia zagraniczne lub krajowe,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
podjęcia pracy zarobkowej.
 


W celu zaliczenia roku akademickiego obowiązkiem każdego uczestnika studiów doktoranckich jest złożenie do Kierownika studiów doktoranckich w terminie:

do 10 lipca:

  • zaliczenie przedmiotów z toku studiów,
do 15 września w formie elektronicznej sprawozdania rocznego wraz z ;
  • załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe,
  • kartami ewidencji zajęć dydaktycznych,

W zakładce ,, formularze" jest zamieszczony druk sprawozdania rocznego z ststemem puntowym.
Zachęcamy do dokładnego przeczytania i zapoznania się, ponieważ na podstawie punktacji z osiągniętych postępów w danym roku akademickim tworzone są listy rankingowe do poszczególnych stypendiów
.

Listy Rankingowe zamieszczane są na stronie dopiero po zakończeniu sprawdzania sprawozdań rocznych przez Komisję Doraźną oraz po zatwierdzeniu przez Komisję Doktorancką.


Praktyki zawodowe doktorantów

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 1292 z dnia 29 maja 2013r.  Uczestnikom studiów doktoranckich ustala się następujący roczny wymiar praktyk zawodowych:

1) w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych:
- I rok-10h,
- od II roku -50 h,

2) w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydyktycznych:
- I rok-10 h,
- od II roku -30 h,