Pomoc materialna 2020/2021

Uczestnik studiów doktoranckich  może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, w formie:
-stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
-stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
-stypendium dla najlepszych doktorantów,
-zapomogi.
 
Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.

Prosimy o składanie wniosków


 
Zarządzenie nr 111/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuz dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020”
Na podstawie art. 23ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym inauce(Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.Wprowadza się „Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020” stanowiącyzałącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.Uchyla sięZarządzenie nr 100/XV R/2018Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2018r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuod roku akademickiego 2018/2019ze zmianami.§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020.


wniosek stypendium dla najlepszych doktorantów
wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych
wniosek stypendium socjalne
wniosek o przyznanie zapomogi

Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku 2020/2021-pobierz

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa powyżej, przyznawane są w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy.


Informacje dotyczące stypendium socjalnego

Podstawa naliczania stypendium socjalnego.
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustalono w kwocie 1051,70 zł.
 do dochodu wliczane jest stypendium doktoranckie.

Stypendium socjalne nie może być przyznane doktorantowi, gdy dochód na jedną osobę  jest wyższy od maksymalnej podstawy 1051,70 zł.
 
Od 1.10.2016r. doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, a także będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:
 
a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
ukończył 26 rok życia;
pozostaje w związku małżeńskim;
ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

b) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w  w par. 18 regulaminu, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o śwaidczeniach rodzinnych i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.