Pomoc materialna

Uczestnik studiów doktoranckich  może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, w formie:
-stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
-stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
-stypendium dla najlepszych doktorantów,
-zapomogi.
 
Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.

Wnoski można składać do 21 listopada.


Zarządzenie nr 75/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2014/2015”.
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 w zw. z art.199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2014/2015” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu traci moc zarządzenie nr 76/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 października 2013 r.
§ 3
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2014/2015.
załącznik 1 - podział dotacji
załącznik 2 - OKS - zasady działania
załącznik 3 - wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne
załącznik 3 wzory 1 - 4 - oświadczenia
załącznik 4 wzór 1 - wniosek - stypendium socjalne
załącznik 4 wzór 2 - wniosek - stypendium specjalne
załącznik 4 wzór 3 - wniosek - stypendium dla najlepszych doktorantów
załącznik 4 wzór 4 - wniosek o zapomogę
załącznik 4 wzór 5 - wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
załącznik 4 wzór 6 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik 5 wzór 1 - decyzja - stypendium socjalne
załącznik 5 wzór 1a - decyzja - stypendium socjalne zwiększone
załącznik 5 wzór 2 - decyzja - stypendium specjalne
załacznik 5 wzór 3 - decyzja - stypendium dla najlepszych doktorantów
załącznik 5 wzór 4 - decyzja - zapomoga
załącznik 5 wzór 5 - decyzja - Rektor / OKS
załącznik 5 wzór 6 - decyzja - Dziekan
załacznik 6 - lista rankingowa
załącznik 7 - wniosek o przywrócenie terminu
załącznik 8 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku 2018/2019-pobierz

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa powyżej, przyznawane są w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy.


Informacje dotyczące stypendium socjalnego

Podstawa naliczania stypendium socjalnego.
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustalono w kwocie 1043,90.
Od 1.10.2014r. do dochodu wliczane jest stypendium doktoranckie.

Stypendium socjalne nie może być przyznane doktorantowi, gdy dochód na jedną osobę  jest wyższy od maksymalnej podstawy 1043,90 zł.
 
Od 1.10.2016r. doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, a także będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:
 
a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
ukończył 26 rok życia;
pozostaje w związku małżeńskim;
ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

b) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w  w par. 18 regulaminu, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o śwaidczeniach rodzinnych i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.