Stypendium doktoranckie

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego  

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (dotyczy doktorantów, którzy uzyskali wyróżniająca ocenę rozprawy doktorskiej)

Z uwagi na panującą sytuację bardzo prosimy, aby wnioski w wersji papierowej przesyłać za pośrednictwem katedr lub w opisanych kopertach dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Szkoły Doktorskiej (w godzinach pracy biura). W przypadku wyboru drugiej możliwości zachęcamy, aby w miarę możliwości jedna osoba dostarczała kilka wniosków.
 

Uwaga!

Koperty opisujemy:  „imię i nazwisko, rok studiów, rodzaj stypendium”.
Prosimy również, aby skrupulatnie wypełniać wnioski;
- wnioski wypełniamy na komputerze lub DRUKOWANYMI LITERAMI,
- wpisujemy poprawny i pełny nr rachunku bankowego,
- pamiętamy o klauzuli „RODO”.

Wnioski nieczytelne lub niepełne nie będą przyjmowane.
Termin składania wniosków 20.11.2020 r.

Stypendium doktoranckie i projakościowe  (osoba do kontaktu: Lena Waligóra)


 
Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz świadczenia z pomocy materialnej zamieszczane są w zakładce POMOC MATERIALNA                       (osoba do kontaktu: Agnieszka Adamska)

 


 
 

Regulamin

  • załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego            
  • załącznik nr 1a Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
  • załącznik nr 1b Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (dotyczy doktorantów którzy uzyskali wyróżniająca ocenę rozprawy doktorskiej)

Informacje ogólne

  • Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.
     

Okres wypłacania

  • Stypendium doktoranckie przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy.
     

Wysokość

  • Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni Rektor.
 

 


Zarządzenie nr 248/XVI R/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 2020 r.
 

 


Zarządzenie nr 177/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości
stypendium doktoranckiego od 1 stycznia 2014 r.