ZGŁASZANIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH UZYSKANIA LUB UTRATY ZATRUDNIENIA

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy podjęli pracę zarobkową lub ją utracili, mają obowiązek dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem zmiany do ubezpieczenia zdrowotnego w tym celu należy zgłosić się osobiście do:Działu Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław - wnioski przyjmowane będą w poniedziałki i czwartki, w godzinach 13:00-15:00 (nie dotyczy Cudzoziemców pochodzenia polskiego, którzy mają obowiązek zgłoszenia się do Działu Spraw Studenckich niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ).
Aby odebrać dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do Działu Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
KONTAKT:
Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Działu Spraw Studenckich:
mgr Iwona Sojka - tel. 71 347 91 08, e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl
mgr Monika Kotowska - Lewińska - tel. 71 348 42 32 w. 14, e-mail: monika.kotowska@umed.wroc.pl
1. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta/doktoranta, który:
- ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
- nie ukończył 26 lat, nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
2. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.