Zalecenia dla uczelni w związku z ryzykiem koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla uczelni wyższych w związku z potencjalnym ryzykiem pojawienia się na terenie Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Nasza uczelnia na bieżąco monitoruje sytuację.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na bieżąco weryfikuje sytuację studentów i pracowników znajdujących się w rejonach, w których odnotowano przypadki zachorowań. Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne: Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  •    gorączka
  •    kaszel
  •    duszność

Kryteria epidemiologiczne: Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Co ważne w przypadku osób powracających z rejonu utrwalonej transmisji wirusa (listę tych miejsc znaleźć można na stronie) zaleca się kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nawet jeśli nie wystąpiły żadne z objawów chorobowych.

Szczegółowe instrukcje odnośnie zaleceń znaleźć można na stronie.

Na posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia wypracowywane są rekomendacje dla wyjeżdżających i powracających z Włoch. Wstępnie zakładają one natychmiastowy kontakt po powrocie z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jeśli to możliwe podróże w te rejony powinny zostać odwołane.

Załączamy protokoły postępowań - zgodnie z instrukcją krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych - link.