Sprawy administracyjne związane z postępowaniem o nadanie stopnia doktora prowadzi

Edyta Podolan
pokój 11
tel.: 71 784 12 02
email: edyta.podolan@umed.wroc.pl

Przewód doktorski

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: medycyna i biologia medyczna

Akty prawne:

 
I etap - wszczęcie przewodu doktorskiego:

Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest autorstwo co najmniej 1 pracy oryginalnej, kazuistycznej lub poglądowej z pierwszym autorstwem w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, posiadających co najmniej 8 pkt MNiSW.

W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust.2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego  posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a. Art. 11 ust. 3. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595
z późniejszymi zmianami).

Komplet dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć do Dziekana Wydziału w terminie 14 dni przed planowaną Radą Naukową (Dziekanat pok.11).

Terminy Rady Naukowej w roku akademickim 2018/2019:

KOMUNIKAT - zmiana terminów Rady Naukowej:
6 marzec 2019 r.,
3 kwiecień 2019 r.,
 

Dokumenty  wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego
1. Wniosek z prośbą o wszczęcie przewodu z propozycją tematu oraz wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski. - pobierz
2. Propozycja osoby, która będzie pełniła funkcję promotora (ew. drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego). 
3. Zgoda promotora oraz pozostałych osób na objęcie funkcji. - pobierz
4. Pismo proponowanego promotora uzasadniające wybór promotora pomocniczego. 
5. Opis celów i założeń pracy doktorskiej. 
6. Wykaz prac naukowych z  punktacją  MNiSW i IF poświadczoną w Bibliotece UMW. 
7. Odbitki prac naukowych. 
8. Życiorys w formie CV 
9. Propozycja w sprawie wyboru dyscypliny dodatkowej( tj. filozofii lub psychologii z elementami socjologii) - pobierz
10. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (dyplom lekarza, magistra) oraz dokumentu tożsamości.
11. Zaświadczenie o zatrudnieniu  w UMW lub uczestnictwie w studiach doktoranckich.
12. Dokument zawierający charakterystykę sylwetki doktoranta i pracy doktorskiej podpisany przez doktoranta i promotora (dokument jednostronicowy przesłany również w wersji elektrycznej (WORD) do Dziekanatu na adres: edyta.podolan@umed.wroc.pl) -  pobierz
13. Zgoda Komisji Bioetyki UMW na przeprowadzenie badań (bioetyka.umed.wroc.pl).
   
Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego  Kandydat może dołączyć: 
1.  Certyfikat potwierdzający znajomość z nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r. poz. 1842).  
2.  Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski. 

II etap - złożenie pracy doktorskiej

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej:

  1. 5 egzemplarzy wydruku pracy doktorskiej, w tym 4 egzemplarze w twardej oprawie i 1 egz. w oprawie miękkiej, wydrukowany dwustronnie, oraz tekst pracy doktorskiej w formie elektronicznej (plik WORD), a także plik ze streszczeniem w języku polskim i angielskim załącznik przesłany w wersji (PDF) na adres: edyta.podolan@umed.wroc.pl
  2. Dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej przesłany w wersji elektronicznej (WORD) do dziekanatu na adres: edyta.podolan@umed.wroc.pl, - pobierz
  3. Pisemna opinia promotora o rozprawie doktorskiej.
  4. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/XV R/2012
  5. Zgoda na nieodpłatne udostępnienie pracy przez Bibliotekę UM we Wrocławiu - oświadczenie, umowa licencyjna 2 egz.
  6. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada:
a) oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
 
b) dokument zawierający: tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego, autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy, omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)

 

 Ważne!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów, generator okładki znajduje się: http://www.umed.wroc.pl/siw/okladka-doktorat 

Rozprawę doktorską należy poddać procedurze antyplagiatowej - zgodnie z Zarządzeniem nr 48/XV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 r. System antyplagiatowy dostępny jest na stronie "Plagiat.pl". Promotor , nazywany dalej "Operatorem Systemu" zgłasza się do Dziekanatu w celu podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz odbiera hasło i login do systemu antyplagiatowego. Po dokonaniu oceny oryginalności rozprawy doktorskiej "Operator Systemu" składa w Dziekanacie Protokół oceny oryginalności pracy - załącznik nr 2, Część A-C do Zarządzenia nr 48/XV R/2012.

RWLKP powołuje Komisję doktorską oraz komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie, a także recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej.

W skład komisji doktorskiej wchodzi co najmniej siedmiu pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, oraz recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor ( ew. promotor pomocniczy).

W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej wchodzi co najmniej czterech pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, w tym promotor.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitacyjnego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym dziekan i promotor.

W skład komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego nowożytnego wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej oraz dziekan i promotor.

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód (art. 20. ust. 5 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

Dziekan, kieruje rozprawę do recenzentów, którzy są zobowiązani przedstawić swoje opinie nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania rozprawy. Rada w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc. Recenzja powinna być przedłożona Radzie w wersji papierowej i elektronicznej (§ 6.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów umieszcza się na stronie internetowej Wydziału oraz niezwłocznie przekazuje w formie elektronicznej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów: doktorskiego oraz dodatkowych, podejmuje uchwalę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego.

Po zakończeniu obrony, Komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i kierują ją do RWKLP.

III etap - nadanie stopnia naukowego doktora

Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz składa w Dziekanacie wypełnioną kartę Informacyjną SYNABA w dwóch egzemplarzach, podpisaną przez kierownika pracy oraz kierownika jednostki, w której wykonywano pracę.

Karta informacyjna SYNABA (dostępna na stronie internetowej):
http://www.bg.umed.wroc.pl/synaba.html