Katedra i Zakład Rehabilitacji - dydaktyka

Adiunktem dydaktycznym jednostki jest: dr n.med. Michał Sokołowski (dyżury zamieszczone są na tablicy ogłoszeń)
 
Regulamin dydaktyczny zajęć z Rehabilitacji dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1. Ćwiczenia: 

*Ćwiczenia odbywają się w dniach i w godzinach ustalonych dla poszczególnych grup przez Dziekanat . Ćwiczenia prowadzone są na terenie jednostek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w zależności od rodzaju zajęć. 

*Studenci, niezależnie od rodzaju zajęć (ćwiczenia, seminaria), powinni zgłaszać się na III piętro i oczekiwać w łączniku przed Oddziałem Rehabilitacji na osobę prowadzącą.   

Studenci zostają zapoznani z obowiązującym regulaminem, organizacją zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu przed pierwszymi ćwiczeniami. Informacje zawarte są również na tablicy ogłoszeń przy wejściu do sekretariatu, który znajduje się na  Oddziale Rehabilitacji. Na tablicy zamieszczane będą także bieżące ogłoszenia dydaktyczne. Uprasza się o śledzenie ewentualnych zmian.

*W czasie ćwiczeń i seminariów obowiązują czyste fartuchy, zmienne obuwie lub jednorazowe ochraniacze na buty.

* Ze względu na charakter zajęć, tj. podejmowanie różnych tematów na każdych ćwiczeniach (rehabilitacja w kardiologii, rehabilitacja w neurologii, rehabilitacja w ortopedii etc…) nie ma możliwości opuszczenia zajęć. Wszystkie nieobecności wymagają odrobienia – ich forma zależy od osoby odpowiedzialnej za „przedmiot”: R. kardiologia- dr Demczyszak Iwona, R. angiologia: dr Sutkowska Edyta, R.ortopedia: dr Sokołowski Michał, R. neurologia: dr Kuciel Natalia. O pozostałe zajęcia proszę na bieżąco dowiadywać się w sekretariacie Katedry- w wyjątkowych przypadkach można zajęcia odrabiać z grupą ED. W przypadku odrabiania zajęć z inną grupą należy uzyskać zgodę bezpośredniego prowadzącego i następnie uzyskać pisemne potwierdzenie odrobienia zajęć.

W razie dnia lub godzin rektorskich/dziekańskich obejmujących jedyne zajęcia w roku (kardiologia, angiologia, neurologia, seminaria) proszę dowiadywać się u w/w osób na temat sposobu zaliczenia cząstkowego i możliwości uzyskania materiałów dydaktycznych.
 
2. Wykłady:

 
3. Zaliczenie przedmiotu: 
odbywa się na podstawie wszystkich obecności oraz  po zaliczeniu testu, na koniec semestru letniego. W semestrze zimowym podstawą zaliczenia jest jedynie obecność i aktywny udział na wszystkich zajęciach obowiązkowych. O terminie i miejscu testu oraz szczegółowym zakresie tematyki studenci zostaną poinformowani na początku drugiego semestru- informacja będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Test odbywa się tylko w jednym terminie, ponieważ ma charakter zbiorczy i obejmuje zagadnienia z każdego rodzaju zajęć. Z tego powodu jego termin uwarunkowany jest ukończeniem przez wszystkie grupy studentów kompletu spotkań z przedmiotu Rehabilitacja. Nie ma możliwości cząstkowego zaliczania poszczególnych składowych przedmiotu u prowadzących. W sytuacjach wyjątkowych (potwierdzone: egzaminy przedterminowe, wyjazdy na staże, choroba) proszę kontaktować się z kierownikiem Katedry.
 
W sprawach spornych, dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania do Kierownika Katedry, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta. Przypomina się studentom, że obowiązuje ankieta dydaktyczna SONA, którą należy wypełnić na zakończenie przedmiotu.
 
Sporządził – dr hab.n.med. Edyta Sutkowska

Załącznik:

ED: