Sprawy administracyjne związane z postępowaniami habilitacyjnymi prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29, fax: 71/784-01-10
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Postępowanie habilitacyjne

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Podstawa prawna

Strona internetowa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: http://www.ck.gov.pl

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania habilitacyjnego:

  1. Wniosek do Centralnej Komisji (w dwóch egzemplarzach zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (§12.1, §12.3 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) ze wskazaniem tej części dorobku naukowego habilitanta (powstałej po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe odpowiada treści .art.16.2. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli takim osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji”, to opatruje go tytułem. We wniosku habilitant wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzania postępowania habilitacyjnego - załącznik
  2. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne – kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora.
  3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych habilitanta w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (§12.2 Rozporządzenia) - załącznik
  4. Wykaz opublikowanych prac naukowych, analiza bibliometryczna i wykaz cytowań w formie papierowej i elektronicznej;
  5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki - załącznik
  6. Oświadczenia współautorów w przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia - załącznik
  7. Dane kontaktowe wnioskodawcy.

Przebieg postępowania habilitacyjnego - pobierz

Uchwały podejmowane przez Radę Wydziału  Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego  - pobierz

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania habilitacyjnego  - pobierz