Sprawy administracyjne związane z postępowaniami  o nadanie tytułu naukowego   prowadzi:

mgr Anna Żmuda-Szarama
pokój 5
tel.71/784-13-29, fax: 71/784-01-10
e-mail: anna.zmuda-szarama@umed.wroc.pl

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego 

1. Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora obowiązujące na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego oparte są na następujących aktach prawnych:

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011 nr 196, poz. 1165).

2. Rekomendacja RWLKP dotycząca kryteriów do oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego:

Uchwała nr 230/II/2015 Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r.

3. Rada Wydziału podejmuje uchwały w przedmiocie:

a) Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora.
b) Wyznaczenie kandydatów na recenzentów.
c) Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora.

4. Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego: - pobierz

a) Wniosek do Dziekana WLKP o nadanie tytułu naukowego profesora.
b) Analiza bibliometryczna publikacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, przygotowana zgodnie z zarządzeniem nr 48/XV Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r.
c) Oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadane tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego.
d) Autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym ukończonych przewodach doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim.
e) Ankieta oceny osiągnięć naukowych kandydata do tytułu profesora sporządzona według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
f) Kwestionariusz osobowy z fotografią w trzech egzemplarzach.
g) Kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata).
h) Kserokopia prac kandydata opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, oprawiona, wraz z wykazem.

Dokumenty wymienione w podpunktach a- f składa się w formie elektronicznej (na płycie CD) i papierowej, pozostałe- w formie papierowej.

5. Dokumentacja niezbędna na dalszym etapie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

a) Kserokopie kilku prac kandydata opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, uznane przez niego za najważniejsze wraz z wykazem.
b) Kserokopie prac kandydata opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (oprawione w liczbie 4 egzemplarzy) wraz z wykazem.
c) Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora.
d) Wniosek opisowy o nadanie tytułu profesora.

6. Procedura  postępowania o nadanie tytułu profesora na WLKP:

a) Kandydat składa dokumenty wymienione w pkt 4 do Dziekanatu WLKP.
b) Kandydat przedstawia swój dorobek na posiedzeniu Rady Naukowej.
c) Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego ze swojego składu powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego.
d) Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu zapoznaje się z sylwetką i osiągnięciami kandydata, po czym rekomenduje Radzie Wydziału podjęcie uchwały o wszczęciu lub odmowie postępowania i przedstawia co najmniej 10-ciu kandydatów na recenzentów.

Recenzentem może być osoba:
• zatrudniona w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest kandydat,
• posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki (lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym)
• była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz
• posiadająca znaczny dorobek naukowy.

e) Rada Wydziału, na wniosek Komisji,  podejmuje uchwałę w przedmiocie wszczęcia lub odmowie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora i wyznaczenia co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów.
f) Dziekanat WLKP, w terminie jednego miesiąca od przyjęcia uchwały Rady Wydziału, przesyła do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów dokumentację kandydata.
g) Centralna  Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób i powiadamia Dziekana Wydziału.
h) Kandydat składa w Dziekanacie WLKP komplet pozostałych kserokopii prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego wraz z wykazem.
i) Dziekanat Wydziału wysyła dokumentację kandydata do wskazanych przez Centralną Komisję recenzentów.
j) Recenzenci w terminie dwóch miesięcy od otrzymania dokumentacji, sporządzają recenzje zawierające szczegółowo uzasadnione oceny czy kandydat spełnia wymagania stawiane w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
k) Komisja do przeprowadzenia postępowania na swoim drugim posiedzeniu, po otrzymaniu wszystkich pięciu recenzji, opracowuje raport w kwestii poparcia lub braku poparcia dla nadania tytułu profesora i przedstawia go Radzie Wydziału.
l) Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia lub braku poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.
m) W przypadku poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego przez Radę Wydziału, kandydat składa w Dziekanacie kilka prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego uznanych przez niego za najważniejsze wraz z wykazem oraz wniosek opisowy i skrócony o nadanie tytułu profesora.
n) Dziekanat wysyła do Centralnej Komisji dokumentację kandydata w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały przez Radę Wydziału.

7. Wybrane czynności Centralnej Komisji:

a) Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji:
• uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora,
• listy recenzentów oraz wszystkie recenzje.
b) Podejmowanie uchwał o przedstawieniu lub odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały Rady Wydziału.
c) Składanie w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora.

8.  Procedura odwoławcza:

W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora Prezydentowi RP, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu, może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Centralna Komisja rozpatruje taki wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.
W postępowaniu odwoławczym mogą brać udział recenzenci.